Bouwen aan je gemeente – Ezra

Inleiding

Hoe kun je samen met tieners nadenken over de opbouw van de gemeente. Wat zegt de Bijbel er over? In de woestijn werd de eerste plaats gemaakt waar God wilde wonen bij Zijn Volk. Ook in onze gemeente wil God wonen. Kunnen wij net als de Israëlieten meewerken aan Zijn Huis, de plek waar God wil wonen? Hoe zou dat kunnen? In de Bijbel, in Ezra kunnen we lezen over de herbouw van de tempel. Lees samen met je tieners eens dit Bijbelgedeelte en bekijk wat we ervan kunnen leren voor nu. Schrijf het op en zet het op een plaats waar jullie regelmatig zitten en het je herinnert aan wat je mocht leren!

Korte voorgeschiedenis

Koning Salomo mocht de tempel bouwen, een Huis waar God wil wonen en dicht bij Zijn Volk wil zijn. Veel mensen hebben gewerkt aan de tempel en wat was het een feest toen de tempel eindelijk klaar was.

Ezra 1

Is het zo gebleven? Nee. Het volk en de koning vergaten God. God waarschuwde door profeten om toch weer naar Hem te luisteren, maar keer op keer vergeten ze Hem. Hoe is dat bij ons?

Het volk werd weggevoerd. De tempel verwoest. De schatten uit de tempel meegenomen.

Totdat Koning Kores, koning van Perzie zegt dat God hem de opdracht geeft om een huis voor God te bouwen in Jeruzalem. Ezra 1:2. Het volk mag gaan. De mensen die achterblijven mogen goud en zilver meegeven voor het huis van God. Wat geven wij aan de dienst van God. Voor ieder is dat verschillend! Samen mogen we bouwen aan Zijn gemeente!

Ezra 2

De namen van de mensen die zijn vertrokken naar Jeruzalem staan in Ezra 2. God is een persoonlijke God. Hij kent ook onze namen. Ze staan gegraveerd in Zijn handpalm.

Ezra 3

We lezen in Ezra 3 dat het altaar weer hersteld wordt. Dat ze weer offeren en zingen. Ze denken weer aan de vergeving die ze zo nodig hebben.

Ezra, 3:11 – En zij zongen bij beurten, met den HEERE te loven en te danken, dat Hij goed is, dat Zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israel. En al het volk juichte met groot gejuich, als men den HEERE loofde over de grondlegging van het huis des HEEREN.

Waar danken en loven ze God voor? Voor Zijn weldadigheid tot in eeuwigheid! Doen wij dat ook?

Ezra, 3:12 – Maar velen van de priesteren, en de Levieten, en hoofden der vaderen, die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem; maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde.

De oudste mensen zijn verdrietig en huilen. Maar het volk juicht harder dan de klagers. Ook wij horen wel eens klachten in de gemeente. Hoe gaan we er mee om? Mee klagen of toch groot spreken van God?

Ezra 4

Er zijn ook mensen buiten de tempel die het werk aan de tempel tegenhouden.

Ezra, 4:4 – Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap, en verstoorde hen in het bouwen;

Wat kan ons ervan af houden om niet mee te werken aan het werk van God?

Ezra, 4:24 – Toen hield het werk op van het huis Gods, Die te Jeruzalem woont, ja, het hield op tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, den koning van Perzie.

Ezra 5 en 6

De mensen worden weer aangemoedigd door de profeten Haggai en Zacharia om verder te gaan met de bouw van de tempel. Dit wordt ook gezien door de landvoogd. Hij vraagt waarom ze weer verder gaan. De landvoogd stuurt een brief naar de koning om te vragen of hij het bevel heeft gegeven. Ondertussen gaat de bouw voort. Koning Darius laat het opzoeken en leest dat het volk mag bouwen. Hij stuurt een brief terug met toestemming en daarbij de opdracht dat alles wat er voor de bouw en offers nodig is gegeven mag worden. Zo wordt de bouw van de tempel voltooid en ingewijd. Wat is God goed! Hij heerst zelfs over harten van koningen die niet bij Gods Volk hoorden.

Ezra, 6:22 – En zij hielden het feest der ongezuurde broden zeven dagen, met blijdschap; want de HEERE had hen verblijd, en het hart des konings van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods, des Gods van Israel.

Ezra 7

Ezra was weer in Babel. In de Bijbel staat dat hij er op gericht was om Gods wet te onderzoeken en te doen. Ook leert hij het volk van Israël.

Hoe is ons leven? Richten we ons erop om Zijn wetten te leren en te doen?

Ezra krijgt een brief van de koning Arthasatha waarin staat dat Ezra naar Jeruzalem moet om te kijken of iedereen de wet van God houdt. Ook mag hij zilver en goud brengen voor het huis van God en voor de offers. Hij moet regeerders aan stellen die onderwijs geven uit de wet van God. Ezra dankt God voor de mogelijkheden die hij krijgt.

Danken wij God ook, omdat we mogen leren uit Zijn Woord en Zijn wetten?

Ezra 8

Ezra mag vertrekken met een grote groep mensen. Reizen met goud en zilver was in die tijd gevaarlijk. Zou Ezra vragen aan de koning om soldaten die hen kunnen beschermen? Ze bidden en vasten en vragen God om bescherming. Waarom?

Ezra, 8:22 – Want ik schaamde mij van den koning een heir en ruiters te begeren, om ons te helpen van den vijand, op den weg; omdat wij tot den koning hadden gesproken, zeggende: De hand onzes Gods is ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen, die Hem verlaten.

God luistert en verhoort het gebed. Het geld en zilver en goud wordt gewogen voor en na de reis. Er is niets kwijt. Ze offeren en geven de wetten van God aan de landvoogden.

Ezra 9

Het volk en de vorsten hebben de wetten gehoord. Ze bedenken dat ze zich niet aan Gods wet gehouden hebben. Veel mannen zijn getrouwd met vrouwen van de Kanaanieten, Ferezieten. God had dat verboden. Ezra schrikt als hij dit hoort. Hij is bedrukt en verdrietig en breid zijn handen uit tot God. Belijdt de zonden en benoemd ze concreet.

Zijn wij verdrietig om zonden? Belijd ze concreet aan God!

Ezra 10

Het volk komt naar Ezra toe en belijdt dat ze fout zijn. Ze vragen om het Verbond met God te vernieuwen. Ze willen liever God dienen en willen de ‘vreemde’ vrouwen wegsturen.

Welke zonde staat ons in de weg om God te dienen? Als we onze zonden belijden is God getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid!

Advertenties

Moedermorgens

Deze keer een stukje over een moedermorgen. Wat is dat en hoe gaat het. Een stukje uit de praktijk.

Al een heel aantal jaren komen we eens in de maand samen. 6 moeders met kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd.
De koffie/thee staat altijd klaar vanaf 9 uur en voor zowel de moeders als de kinderen iets lekkers. Daar worden we zoet mee gehouden…
De kinderen onder de 4 jaar spelen samen en ondertussen wordt er veel bijgekletst door de moeders. Uitgepraat zijn we niet zomaar, maar dan na de koffie gaan we ons hoofdstuk uit het boek bespreken.
We beginnen hierbij met het gezamenlijk gebed. Ook de kinderen zitten eerbiedig en we willen samen voor de kinderen en de gezinnen bidden. We bidden om een zegen over de opvoeding, we vragen of onze kinderen Hem al vroeg mogen leren kennen. Ook leggen we onze zorgen voor Hem neer. Thuis bidden we ook voor onze kinderen, maar we weten ook dat het gezamenlijk gebed veel kracht doet.
Dit is misschien wel het belangrijkste van de moedermorgen.
Na het gebed beginnen we met een stukje uit de bijbel en dan bespreken we de vragen die we hebben voorbereid. Meestal 1 hoofdstuk uit een boekje. De boekjes kiezen we samen uit. Ons eerste boekje was: Elk kind heeft een biddende moeder nodig. Nu hebben we ons derde boek: Geloven in opvoeding. Bij sommige boeken staan al vragen, bij andere bedenken we ze zelf. Dit helpt ons om bij het onderwerp te blijven.
We ervaren altijd veel openheid tijdens de bespreking. Het is fijn te weten dat anderen vaak tegen dezelfde dingen aanlopen. Adviezen worden gegeven en we bemoedigen elkaar. Door de onderwerpen krijgen we handvatten aangereikt voor situaties die zich in de praktijk voordoen.
Na de bespreking zingen we nog een kinderversje/psalm met de kinderen.
Dan proberen we het nog zo lang mogelijk te rekken zodat we de volle ochtend benutten.
We hebben in de loop van de jaren een hele hechte band opgebouwd en ervaren hier veel steun van. Ook als er moeilijkheden of zorgen zijn, staan we om elkaar heen. We hopen dat deze onderlinge band tot zegen en binding mag zijn voor onze kinderen, maar ook tot zegen in de gemeente. We zijn dankbaar dat er verschillende moedermorgens op dit moment regelmatig samenkomen.

Van een moeder

Bedankt voor het inkijkje in jullie moedergroep! Mooi om te horen dat jullie elkaar zo bemoedigen en elkaar tot steun zijn.

Bidden voor kinderen en jongeren in de gemeente

Bidden voor kinderen en jongeren door de gemeente

Er zijn verschillende boeken geschreven over bidden voor kinderen. Bijvoorbeeld: “Elk kind heeft een biddende moeder nodig” of “ Elke tiener heeft biddende ouders nodig”. Deze boeken staan op de “boekenplank” en mogen jullie gerust eens lezen!

Maar… wat zou het mooi zijn als we een biddende gemeente waren om onze kinderen heen.

Hoe zou je dat kunnen doen?

 1. Bekijk de gemeentegids.
 2. Vraag God voor wie je gericht zou mogen bidden.
 3. Bid voor hem of haar of meerdere jongeren.
 4. Probeer je in hun leefwereld te verdiepen en bidt evt. om openingen om in gesprek met hem of haar te komen.
 5. Het is fijn om te weten dat er meer mensen bidden voor onze jongeren en kinderen in de gemeente. Zoek iemand op die ook mee bidt.
 6. Deel Bijbelteksten met elkaar die je kunt bidden voor jongeren in de gemeente.
 7. Vergeet ook niet te danken!

Bidden met de 5 b’s- werkje

P1200763 Beschrijving werkje:
 • Niet eerst de vijf bakjes (action) aan de bovenkant aan elkaar vast
 • Schrijf 5 etiketten met: bedenken, bedanken, belijden, bidden voor anderen en bidden voor jezelf en plak deze op de 5 bakjes
 • Print de kaartjes op verschillende kleuren en knip ze uit BIDDAG 2018 KAARTJES pdf
 • De kinderen mogen tekenen of schrijven waar ze voor willen bidden op de kaartjes
 • Doe de kaartjes in de bakjes.
 

Naar de kerk- 4 jaar

IMG-20170703-WA0000

Je bent 4 jaar en mag mee naar de kerk. Wat fijn dat onze kleine kinderen er al bij kunnen zijn! Toch is het best wel een lange zit en gaat er veel over hun hoofden heen. Mooi om te zien dat ouders dan naar oplossingen gaan zoeken. Op de site http://www.kerkboekje.nl/ kun je tips vinden voor het maken van een kerkboekje. Een van de ouders uit onze kerk stuurde me een aangepaste PDF toe met een blad wat zij gebruiken tijdens de kerkdienst: kerkblad kleuter

Tijdens de kerkdienst kleuren de kinderen in waar ze op dat moment zijn bij de liturgie. Dus als de kerkenraad binnenkomt kleuren ze dat plaatje in, en zo ook met de andere plaatjes.  In het midden is er ruimte om een tekening te maken van de preek.

Hoe helpen jullie je kinderen bij de kerkdienst?

 

 

 

Geloven met ongeboren kinderen en kleine baby’s

20170531_205858

Geloven met ongeboren kinderen en kleine baby ‘s. Deze keer een stukje over de praktijk daarvan.

Voor de geboorte
Je kinderen vertrouwt maken met het geloof in God begint al heel vroeg. Eigenlijk is het nooit té vroeg om hiermee te beginnen. Het geloof doorgeven doe je al wanneer je voor je ongeboren kindje bidt. Wat mooi is het om als vader en moeder op de dag dat je weet dat jullie een kindje verwachten, de Heere te loven voor dit grote wonder en je kindje toe te vertrouwen aan Hem!
Al in de baarmoeder hoort een baby de stem van de moeder. Zo kun je hem al vroeg vertrouwd maken met het zingen van liederen over God.

Jonge baby’s
Een baby onder de 12 maanden kun je nog weinig aanleren en begrijpt nagenoeg niets van wat je hem vertelt. Toch betekent dit zeker niet dat er dus weinig te doen is om het geloof door te geven! Als je baby nog maar net geboren is praat je al tegen hem. En je wiegt hem in slaap door een liedje te zingen. Het kind begrijpt de woorden die je zegt of zingt niet, toch spelen ze nu al mee in de taalontwikkeling en woordenschat. Maak er iets natuurlijks van om over God en de Bijbel te praten en te zingen met je baby. Zo maak je er een gewoonte van, ook voor jezelf, en zal je kind nooit beter weten of het geloof heeft een grote plaats in jullie (dagelijks) leven.

Ideeën en tips
Als je na de laatste voeding je baby in z’n bedje legt, kun je heel goed een avondgebedje zingen. Later pak je daarbij zijn handjes bij elkaar. Als je ’s morgens op de commode liedjes voor hem zingt, zing dan ook Bijbelse liedjes, bijv. ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ of ‘ Lees je Bijbel, bid elke dag, of je groeien mag’ (bij een baby van een paar maanden heb je zeker zijn aandacht, als je daarbij zijn armpjes opzij en omhoog zwaait). Als je door het huis of de tuin loopt en je vertelt wat je ziet, zijn er ook allerlei aanknopingspunten: ‘Kijk, dat is een mooie bloem, hij is rood, die heeft de Heere wel mooi gemaakt he?’ Of als je voor het raam staat: ‘Straks komt papa thuis, met de auto. Papa is naar de kerk. De kerk is het huis van God.’ Of over de voorwerpen in de (baby)kamer: ‘Kijk eens, dat is een lief schaapje. Jij bent ook zo’n lief klein lammetje. De Heere Jezus houdt van kleine lammetjes. Hij tilt de lammetjes op en Hij draagt ze, net zoals mama jou draagt.’
Met de iets oudere baby kun je al snel stevige kartonnen boekjes bekijken en lezen. Er zijn heel mooie, kleurrijke stevige Bijbelse boekjes te koop.

Bij Jezus brengen
De Heere Jezus wil niets liever dan dat we onze kinderen bij Hem brengen. Juist ook de heel jonge kinderen – hoe kleiner hoe liever – opdat Hij ze zegent. We doen dat vooral door als vader en moeder ze op te dragen aan Hem: in het gebed ze toevertrouwen in Jezus’ handen, bij de doop ze overgeven aan de Heere en Zijn dienst. Hij heeft nog nooit een kind afgewezen dat aan Hem werd overgegeven. En als wij onze kleintjes al vanaf het allereerste begin leren ook hun leven aan God te geven, zal Hij dat zeker zegenen! Omdat Jezus Zelf als een baby geboren werd, is Hij juist ook de Zaligmaker van baby’s.

Leestip: “Voor u en uw kinderen” Andrew Murray (overdenkingen voor gelovige ouders bij de geboorte en doop van hun kinderen)